ภารกิจ

    1. ดูแล รักษา ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกในความรับผิดชอบให้สวยงามมีความทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
    2. ให้บริการที่หลากหลายและได้มาตรฐานระดับสากล
    3. สรรหาและพัฒนาองค์บุคคล ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ
    4. สร้างความประทับใจ และพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยยึดมั่นในการให้บริการที่เป็นธรรม ได้มาตรฐาน รับผิดชอบต่อลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
    5. จัดหารายได้สุทธิในแต่ละปีให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีหรือไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา